Доставка на товарни автомобили за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 16.10.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 16.11.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 17.11.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: - за обособена позиция № 1 с наименование: „Доставка на товарни автомобили самосвали и високо проходим камион”:
Участник „ВИКТОРИЯ АУТО 2015” ЕООД, гр. Стара Загора за:
- срок на доставка (П1) - 100 точки.
- гаранционен срок (П2) - 100 точки.

- за обособена позиция № 2 с наименование: „Доставка на товарни автомобили и бусове”:
Участник „ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО” ООД, гр. Асеновград за:
- срок на доставка (П1) - 100 точки.
- гаранционен срок (П2) - 100 точки.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 01.12.2015, 09:30 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 1 П-ДЗ-1 от 11.01.2016г. Виктория ауто 2015 ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП 2 П-ДЗ-2 от 13.01.2016г. ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО. ООД : Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
11.05.2016върната гаранция на 11.05.2016, поради изтичане срока на договор П-ДЗ-2/13.01.2016г.
върната гаранция на 11.05.2016, поради изтичане срока на договор П-ДЗ-1/11.01.2016г.
П-ДЗ-1/11.01.2016г. Виктория ауто 2015 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
П-ДЗ-2/13.01.2016г. ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО. ООД :
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme