Доставка чрез лизинг на нови багери за нуждите на „В и К” ЕООД град Стара Загора-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 26.10.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 30.11.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 01.12.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: - Участник „Райфайзен Лизинг България” ООД, гр. София за:
- срок на доставка (П1) - 100 точки.
- гаранционен срок (П2) - 100 точки.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 27.01.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП -П-ДЗ-5/17.02.2016 Райфайзен: Изтегли
Приложение1 към договор: Изтегли
Приложение2 към договор: Изтегли
Приложение3 към договор: Изтегли
Приложение4 към договор: Изтегли
Договор за подизпълнител: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-5/17.02.2016 Райфайзен багери:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme