Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора-2015

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 29.12.2015
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 15.02.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 16.02.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 22.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП П-ДЗ-45/31.05.2016 Мост Енерджи АД: Изтегли
Допълнително споразумение 1: Изтегли
Допълнително споразумение 2: Изтегли
Допълнително споразумение 3: Изтегли
Допълнително споразумение 4: Изтегли
Обявление за приключване на договор за общ.поръчка: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
31.05.2016Освободена банкова гаранция за участие на участник „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД - изтичане срока на договора /09.05.2016
Освободена банкова гаранция за участие на участник „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр.София/31.05.2016
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme