Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 29.12.2014
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 23.02.2015
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 24.02.2015, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 23.03.2015, 11:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-24/14.05.2015 Мост енерджи: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
16.04.2015Освободена банкова гаранция за участие на ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, гр.София
На 18.05.2015г. е освободена гаранцията за участие на „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр.София и „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, гр.София основанието за което е сключването на договора
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
13.07.2016На 13.07.2016г. е освободена гаранцията за изпълнение на „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр.София на основание изтичане срока на договора.
П-ДЗ-24/14.05.2015 Мост енерджи:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
09.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme